Privacy statement

Privacy statement

De NVvPM hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De NVvPM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NVvPM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door de NVvPM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinde;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NVvPM de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 •  Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Adres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door de NVvPM opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de NVvPM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
 • Toegang verlenen tot de PM-Community.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 •  De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NVvPM de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 •  Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Registratienummer van het aangesloten kwaliteitsregister.

Uw persoonsgegevens worden door NVvPM opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees, netwerkbijeenkomsten en webinars

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door de NVvPM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;
 • Het inschrijven voor netwerkbijeenkomsten en webinars.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NVvPM de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres; 
 • Registratienummer van het aangesloten kwaliteitsregister.

Uw persoonsgegevens worden door de NVvPM opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Tijdens de bijeenkomsten kunnen er foto- en video-opnamen worden gemaakt. Deze opnamen worden uitsluitend gebruikt voor publicatie van de bijeenkomsten op de website.

Toegang tot de PM-Community

Om berichten op de community te kunnen plaatsen en lezen dient u zich als lid van de NVvPM te registreren. Met het opgegeven e-mailadres en wachtwoord krijgt u toegang tot de community en uw persoonlijke gebruikersomgeving. In de community zijn uw naam en contactgegevens zichtbaar voor andere community gebruikers.

Als u geen e-mails met nieuws of informatie van de PM-community wilt ontvangen, kunt u die optie uitzetten via uw persoonlijke instellingen – e-mail notificaties.

Nadat uw community account is geactiveerd, worden daarin door de community software uw persoonlijke instellingen voor de community bijgehouden. Denk bijvoorbeeld aan de optie om wel of geen e-mails van andere community gebruikers te kunnen ontvangen, maar ook aan de aanvullende informatie over uzelf (zoals uw leeftijd, woonplaats en hobby’s) die u eventueel in uw gebruikersprofiel hebt vermeld, of een door u gekozen avatar. U kunt uw persoonlijke instellingen te allen tijde zelf aanpassen of verwijderen via uw persoonlijke gebruikersomgeving, met uitzondering van uw e-emailadres, deze kunt u alleen aanpassen.

Gebruik van de PM-Community
Een belangrijk doel van de community is om lotgenoten in staat te stellen ervaringen uit te wisselen over praktijkmanagement in de huisartsenzorg. Het is soms onvermijdelijk dat community gebruikers daarbij ook persoonlijke informatie over zichzelf of de huisartsenpraktijk verstrekken. Dergelijke gegevens zullen, wanneer zij aan u als persoon of de huisartsenpraktijk kunnen worden gekoppeld, al snel persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn. Het kan daarbij zelfs om gevoelige gegevens gaan.

De NVvPM maakt het door middel van de community software mogelijk dat u berichten in de community kunt plaatsen en dat die berichten door andere gebruikers kunnen worden gelezen. Uw persoonsgegevens worden door de NVvPM uitsluitend met het doel gebruikt om – binnen de veiligheid van een besloten forum – mensen in staat te stellen persoonlijke ervaringen en informatie over praktijkmanagement uit te wisselen. Wat u over uzelf vertelt in de community wordt door ons niet verder gebruikt. Wel kan de inhoud van wat u in de community plaatst door de moderators van de community worden bewerkt of verwijderd, wanneer die inhoud in strijd is met de community regels.

Belangrijk! U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u in de community met andere gebruikers deelt. Houd er rekening mee dat berichten in de community openbaar zijn voor alle geregistreerde gebruikers van de community. Plaats alleen persoonlijke informatie in de community waar u uzelf comfortabel bij voelt.

Oneigenlijk gebruik of misbruik van de PM-Community
Bij oneigenlijk gebruik of misbruik van de community of bij niet-naleving van de community regels kunnen wij een e-mailadres ook gebruiken om iemand de toegang tot de website of bepaalde faciliteiten van de website voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen. Bij ernstig misbruik (bijvoorbeeld de schending van de belangen van andere community gebruikers) kunnen wij de bij ons bekende gegevens bovendien gebruiken om die persoon op zijn gedrag aan te spreken en/of andere actie te ondernemen om het misbruik te beëindigen.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobby contacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door de NVvPM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn en Facebook. 

Op het gebruik van LinkedIn en Facebook zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van LinkedIn en Facebook van toepassing.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NVvPM de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 •  Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de NVvPM opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De NVvPM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de NVvPM van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding      daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

De NVvPM kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om haar up-to-date te houden. De laatste versie zal steeds op de website worden gepubliceerd.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management
Postbus 4
5750 AA Deurne
mail@nvvpm.com
www.nvvpm.com

Menu PM Community