Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op 01 augustus 2015 is opgericht de Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management. Ingeschreven op 08 augustus 2015 bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63879263, statutair gevestigd te Eindhoven. Hierna te noemen ‘de vereniging’.

Artikel 1

Naam, zetel, doel en duur:
De naam van de vereniging is: Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management.
De vereniging is gevestigd in Nieuwegein.
De vereniging heeft tot doel:

 • die personen te verenigen die verantwoordelijk zijn voor praktijkmanagement taken binnen de eerstelijnsgezondheidszorg in Nederland;
 • het stimuleren van het beroep praktijkmanager en acceptatie in de branche;
 • ervaringen, informatie en ideeën van leden onderling uit te wisselen door een landelijk netwerk op te bouwen en een platform te faciliteren;
 • zich in te zetten voor optimalisatie van het opleidingsaanbod voor Eerstelijns Praktijkmanagers;
 • functieprofielen op te stellen voor praktijkmanagers;
 • de belangen van de leden te behartigen als het gaat om aangelegenheden in de ruimste zin van het woord.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en het boekjaar van de vereniging in het kalenderjaar.

Artikel 2

De vereniging tracht bovengenoemde punten te verwezenlijken door:

 1. Alle in Nederlands werkzaam zijnde meerderjarige praktijkmanagers te motiveren lid te worden van de vereniging en zodoende krachten te bundelen.
 2. Minstens één (1) keer per jaar samen te komen om ervaringen uit te wisselen en al naar gelang de behoefte, ook regionale teams, samen te stellen.
 3. Zoveel als nodig contact te houden met haar leden om ervaringen uit te wisselen, hiervoor zullen diverse media ingezet worden.
 4. Cursussen en/of lezingen te organiseren ter ondersteuning van het uitoefenen van het vak praktijkmanager.
 5. In de toekomst certificering van de praktijkmanager te bewerkstelligen.

Artikel 3

De vereniging kent:

 1. Dit lidmaatschap is voor individuen die werknemer, dan wel eigenaar van een eerstelijnspraktijk zijn, of praktijkketen, actief betrokken bij het management. Individueel lidmaatschap. Dit betreft leden die geen werknemer noch eigenaar zijn, maar wel actief betrokken bij de doelstellingen omschreven in voormelde artikelen 1 en 2.
 2. Corporate lidmaatschap is voor organisaties die kundig zijn op het gebied van Management, dan wel inzicht hebben in de functie, en dankzij hun kennis een essentieel onderdeel kunnen bijdragen. Deze leden kennen geen stemrecht.
 3. Niet meer dan één vierde (1/4) van de leden van de vereniging mag bestaan uit leden uit lid 3 van dit artikel, waarbij er per corporate lid een maximaal, via het huishoudelijk reglement vast te stellen, aantal deelnemers is bepaald.
 4. Een erelid is individueel lid van de vereniging en wordt als zodanig door het bestuur voorgedragen op grond van getoonde grote verdiensten van de vereniging. Een erelid kan op verzoek van het bestuur de vergadering bijwonen en adviseren aan de vereniging.

Artikel 4

Toelaten leden:

Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht hun adres en wijzigingen daarin onverwijld aan het bestuur mede te delen. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar (één januari tot en met éénendertig december) en geldt tot wederopzegging. De vereniging mag het lidmaatschap van haar leden stilzwijgend verlengen. Lidmaatschap wordt, behoudens opzegging of beëindiging anderszins, dan ook jaarlijks stilzwijgend verlengd voor de duur van een kalenderjaar.

Artikel 5

Contributie:

De algemene ledenvergadering kan besluiten tot betaling van contributie door de leden of wijzigingen in deze betalingen. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke heffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

Artikel 6

Einde lidmaatschap.
Het lidmaatschap eindigt:

 • door de dood van het lid;
 • door opzegging van het lidmaatschap;
 • door opzegging door de vereniging;
 • door ontzetting.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier (4) weken, met dien verstande dat:

 • Een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen binnen één (1) maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
 • Een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen binnen één (1) maand nadat een besluit, waarin zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen – andere dan de verplichtingen van geldelijke aard – zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door het bestuur geschied met onmiddellijke ingang. Een opzegging in strijd met het reglement, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting doet het lidmaatschap met onmiddellijke ingang eindigen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Het bestuur kan besluiten een lid te schorsen. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot beëindiging van het lidmaatschap, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 7

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit tenminste twee (2) bestuurders. De benoeming geschiedt door de algemene ledenvergadering uit de leden. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur, alsmede op voorstel van tenminste tien (10) leden.

Artikel 8

Duur, einde bestuurslidmaatschap, schorsing:

De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd, tenzij in het betreffende benoemingsbesluit een bepaalde tijd is vastgesteld.

Een bestuurder die fungeert door:

 • het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;
 • zijn schriftelijk bedanken;
 • het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen;
 • door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd; en
 • het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd.

Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast. Indien een of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. In vacatures dient uiterlijk op de eerstvolgende algemene ledenvergadering te worden voorzien.

Elke bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 9

Bestuursfuncties en besluitvorming van het bestuur:

 1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en zodanige andere functionarissen als het wenselijk acht. Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden.
 2. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de statuten nodig is of de voorzitter of een andere bestuurder zulks wenst.
 3. In vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich ter vergadering, mits schriftelijk, door een medebestuurder laten vertegenwoordigen. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle bestuurders zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager.
 4. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
 5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgesteld, die na vaststelling door het bestuur door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
 6. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
 7. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 10

Bestuurstaak en bevoegdheid:

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan als zodanig een of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 3. Het bestuur is mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen alsook tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 4. Het bestuur stelt jaarlijks vóór een door de algemene ledenvergadering te bepalen tijdstip een activiteitenplan, met bijbehorende begroting, op en legt deze stukken ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor.
 5. Het bestuur behoeft de voorafgaande machtiging of goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het aangaan van verplichtingen en/of uitgaven, indien een zodanige verplichting en/of uitgave niet is opgenomen in een door de algemene ledenvergadering goedgekeurd activiteitenplan, als in lid 4 van dit artikel bedoeld, of het bedrag, dat voor die verplichting en/of uitgave in de bij dat plan behorende begroting is opgenomen, overschrijdt.
 6. Onverminderd het in lid 5 bepaalde kan de algemene ledenvergadering nader te omschrijven bestuursbesluiten aan haar goedkeuring of machtiging onderwerpen, mits de betrokken besluiten nauwkeurig omschreven schriftelijk aan het bestuur zijn medegedeeld.

Artikel 11

Vertegenwoordiging:

 1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de vereniging worden vertegenwoordigd door twee (2) tezamen handelende bestuurders.
 2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één (1) of meer bestuurders alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
 3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel.
 4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de vereniging kan hij niettemin de vereniging vertegenwoordigen tenzij de algemene ledenvergadering daartoe een of meer personen aanwijst.

Artikel 12

Jaarverslag, rekening en verantwoording:

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 3. De algemene ledenvergadering kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de stukken. Deze verklaring wordt aan de stukken toegevoegd zoals die aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.
 4. Indien de algemene ledenvergadering de hiervoor bedoelde opdracht niet aan de accountant verleent, benoemt zij jaarlijks uit de gewone leden een kascontrole commissie van tenminste twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 2 en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascontrole commissie, mits met goedkeuring van het bestuur, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
 5. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.

Artikel 13

Algemene ledenvergadering:

 1. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden.
 2. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één vijfde (1/5) gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig artikel 14.

Artikel 14

Wijze bijeengeroepen en toegang:

 1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur en worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald. De oproeping geschiedt schriftelijk dan wel per email aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien (14) dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
 2. Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen vermeld.
 3. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle niet geschorste leden en bestuurders van de vereniging. Over toelating van anderen dan de hiervoor bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.

Artikel 15

Stemrecht:

 1. In vergaderingen hebben alle niet geschorste leden stemrecht. Ieder zodanig lid kan één (1) stem uitbrengen. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
 2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 3. Indien de stemmen staken over een ander voorstel dan de benoeming van personen, is het voorstel verworpen.
 4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering besluit tot stemming bij acclamatie. Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming (tussen de voorgedragen kandidaten) plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één (1) persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één (1) persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee (2) personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
 6. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 16

Voorzitterschap notulen:

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één van de andere bestuurders door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door of namens de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden door de voorzitter en secretaris van de vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.
 3. Indien een vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 3 van deze statuten op verzoek van leden wordt bijeengeroepen, kunnen degenen die de vergadering hebben verzocht anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Artikel 17

Commissies:

 1. Het bestuur kan één (1) of meerdere commissies instellen en opheffen.
 2. Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de commissies vast.
 3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur, al dan niet uit zijn midden.

Artikel 18

Huishoudelijk reglement:

 1. Bij een huishoudelijk reglement kan al datgene geregeld worden, waarvan een nadere regeling gewenst wordt geacht. Een huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten.
 2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene ledenvergadering. Het in de volgende twee artikelen bepaalde omtrent statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op het vaststellen en wijzigen van een reglement.

Artikel 19

Statutenwijziging, fusie en splitsing:

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Tenminste vijf (5) dagen voor de algemene ledenvergadering dient een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te liggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een besluit tot fusie of splitsing.

Artikel 20

Het in artikel 19 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 21

Ontbinding:

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de artikelen 19 en 20 is van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
 3. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de vereniging. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag en het toezicht van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zoveel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
 4. Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van deze vereniging overeenstemmen.
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende zeven (7) jaar onder berusting van de door de algemene ledenvergadering daartoe aangewezen persoon.

Artikel 22

Slotbepaling:

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Menu PM Community